Co potřebuješ dnes,neodkládej na zítřek


 

Rekonstrukce bytových jader - Technologie přestaveb

 

 Na této stránce Vás chceme stručně seznámit s technologiemi používanými při přestavbách bytového jader.

Technologie zde uvedené se věnují těm případům přestaveb,

kdy dochází k úplné demontáži a odstranění stávajícího jádra a provedení nových konstrukcí,

bez opětovného použití prefabrikovaného kompletu.

Technologie se vztahují k systému, jakým jsou provedeny nové svislé nenosné konstrukce ohraničující místnosti,

které dříve vytvářelo prefabrikované bytové jádro.

 Pozornost je věnována dvěma nejpoužívanějším technologiím:

  1.        Svislé konstrukce provedené lehkými zdícími materiály

 2.          Svislé konstrukce provedené kostrovým systémem s opláštěným

 Svislé konstrukce provedené lehkými zdícími materiály

Vhodným materiálem, který se ustálil na našem trhu pro provedení příček v bytech,

které se nachází v panelových domech jsou tvárnice z pórobetonu.

Nejvýznamnějším výrobcem tohoto sortimentu je v současné době u nás Xella Pórobeton CZ s.r.o. se sídlem v Hrušovanech u Brna.

Výrobky nesou označení YTONG.

 Tato společnost vznikla na našem trhu teprve začátkem roku 2004 a přebrala štafetu již dříve sloučených firem YTONG a HEBEL.

Značka YTONG je tedy součástí koncernu XELLA.

Materiály používané pro zdění nových příček nahrazujících bytové jádro

1. Tvárnice v tloušťkách:

100mm – příčky zatížené zařizovacími předměty, kuchyňskými sestavami a ty,

ve kterých jsou vedeny ve větším rozsahu rozvody vody popřípadě kanalizace.
75mm - pro nezatížené příčky a příčky bez instalací
50mm - pro obezdívání van, sprchových vaniček a pro přizdívky ke stávajícím stěnám

2.Tenkovrstvá zdicí malta YTONG, popřípadě vhodná stavební lepicí hmota

3. Univerzální omítka YTONG, popřípadě štuková vnitřní omítka, nebo KERAŠTUK

           4. Výsprávková a zdicí malta

5. Montážní polyuretanová pěna

6. Penetrační nátěr

 7. Připevňovací profily a profily na vnější rohy zdiva

 

Podmínky pro použití tvárnic YTONG a doporučený postup výstavby

Použití tvárnic YTONG při přestavbách bytových jader je podmíněno statickými parametry stropní konstrukce. U malorozponových soustav panelových domů (3,6 a 4,2m), kde je únosnost stropních panelů větší a průhyb menší je použití bezproblémové. U soustav s rozponem 6,0m je nutné počítat s menší únosností a větším průhybem. Z tohoto důvodu je použití vždy závislé na statickém posouzení stropních panelů. Praxe ovšem ukazuje možnost používání tvárnic YTONG u všech typů panelových soustav. Objemová hmotnost 500 – 600kg/m3 není značně vyšší od konstrukcí, ze kterých se skládají původní bytová jádra.

Výrobcem doporučený postup výstavby:

1.        Položení asfaltové plsti na ložnou plochu stropní konstrukce(zmírnění nepříznivého vlivu průhybu stropních panelů a dilatačních pohybů)

2.        Provedení základní ložné vrstvy ze zdicí malty

3.        Položení první řady tvárnic do maltové vrstvy

4.        Provedení ostatních řad tvárnic do tenkovrstvé malty ve vazbě (míra přesazení min. 45 mm) do výšky cca 10mm pod stropní panel a cca 5mm od stávajících železobetonových stěn. Příčky se kotví k železobetonovým stěnovým panelům po výšce ve třech bodech kotevními úhelníky z pozinkovaného plechu.

5.        Vyplnění mezery mezi zdivem a stropním, nebo stěnovým panelem polyuretanovou pěnou ( zmírní přenášení průhybu panelů do zdiva a tím vznik trhlin)

6.        Provedení drážek pro instalace, osazení instalací a vyplnění drážek vysprávkovou maltou

7.        Penetrace zdiva

8.        Provedení omítky popř. obkladu

Výrobce doporučuje:

Do každé druhé ložné spáry vkládat proužek ztužující perlinkové tkaniny.

Praxe ukazuje:

Velmi vhodným doplňujícím postupem je celoplošné vymazání spár zdiva tenkovrstvou maltou nebo stavebním lepidlem. Dojde ke zpevnění vazby a zmenšení rizika tvorby trhlinek po provedení omítky. Dále ze zmenší pravděpodobnost vystupujících spár po provedení malířského nátěru.

Vhodné je rovněž překrýt spáry zdiva perlinkovou tkaninou minimálně v místech možných otřesů(např. okolo dveřních zárubní), kde bude povrchovou úpravu tvořit omítka.

Vzhledem k velké nasákavosti pórobetonu je vhodné provést penetrační nátěr alespoň ve dvou vrstvách. Je to důležité zejména v místech budoucí omítky, pro její dokonalé spojení se zdivem.

Přednosti a nevýhody při použití tvárnic YTONG

 

+

-

Přesnost výrobků

Nutné technologické přestávky

Snadné opracování tvárnic

Vysekávání drážek pro instalace

Nízká hmotnost

Mokrý proces výstavby

Dobré mechanické a fyzikální vlastnosti

 

Snadná možnost oprav zdiva a zabudovaných instalací